Nodokļu revīzija (audits) ir nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta viena vai vairāku nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem noteiktajā taksācijas periodā.

Nodokļu audita laikā pārbauda arī tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizību.

Ja nodokļu deklarāciju precizējumi veikti pirms lēmuma par nodokļu audita veikšanu saņemšanas, nodokļu maksātājs maksā samazināto nodokļa summu un nokavējuma naudu vispārējā kārtībā.

Ja VID pieņem lēmumu par nodokļu audita veikšanu, nodokļu maksātājam par audita uzsākšanu paziņo ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms audita sākuma un nosūta lēmumu:

  • izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);
  • ierakstītā pasta sūtījumā, ja nodokļu maksātājs nav VID EDS lietotājs vai norādījis šādu dokumenta paziņošanas veidu.

Ja nodokļu maksātājs līdz nodokļu audita uzsākšanas dienai precizē iesniegtās nodokļu deklarācijas vai iesniedz iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarācijas, ievērojot, nodokļu auditu neuzsāk un atceļ pieņemto lēmumu par nodokļu audita veikšanu.

Ja nodokļu deklarāciju precizējumi veikti pēc lēmuma par nodokļu audita veikšanu saņemšanas līdz audita uzsākšanas dienai, nodokļu maksātājs maksā samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu vispārējā kārtībā un soda naudu 5 procentu apmērā no samazinātās nodokļa summas.

Atsevišķos gadījumos VID neinformē nodokļu maksātāju par nodokļu audita veikšanu un lēmumu par nodokļu audita veikšanu nodokļu maksātājam izsniedz pirms nodokļu audita uzsākšanas.

Nodokļu auditu pabeidz un lēmumu par nodokļu audita rezultātiem pieņem 90 dienu laikā no nodokļu audita uzsākšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā VID ģenerāldirektors var pagarināt audita veikšanas termiņu par 30 dienām un līdz 60 dienām.

Nodokļu audita noslēgumā nodokļu maksātājam izsniedz lēmumu par nodokļu audita rezultātiem.

Lai uzzinātu par tuvākajām apmācībām lūgums rakstīt - apmacibucentrs@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni +371 24957818

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .