2016.gada pārskata sagatavošana atbilstoši jaunajam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam"

Biznesa apmācību centrs "Biznesa Izglītība" piedāvā uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem aktuālo semināru programmu: 2016.gada pārskata sagatavošana atbilstoši jaunajam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam’’ sadarbībā ar pieredzes bagāto lektori Mairu Sokolovu, kura darbojusies daudzos Eiropas projektos un vairāk kā 12 gadus grāmatvedības jomā.


Semināra organizators: Biznesa Izglītība
Norises laiks: 30. marts (ceturtdiena) no plkst. 10:00 - 16:00
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga, LV-1011
, 1.stāvā (cokolstāvs) mācību centra RODAS telpāsLektore: Bc. Maira Sokolova, finanšu speciāliste, dažādu Eiropas projektu grāmatvede, vairāk kā 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā
Mairai Sokolovai ir liela pieredze semināru un konsultāciju sniegšanā, kā arī uzņēmēju apmācībās grāmatvedības jomā. Vairāku Eiropas projektu grāmatvede, strādājusi arī lielos ražošanas uzņēmumos par galveno grāmatvedi. Savas darbības laikā piedalījusies audita, un vairāk kā desmit VID pārbaudēs. Jau 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā, kas ļauj iedziļināties šajās tēmās un redzēt situāciju organizācijās kopumā.

DARBA METODIKA

Seminārā tiek sniegti ieteikumi uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem kā sagatavot uzņēmuma gada pārskatu.
 
Tiek sniegti ieteikumi par vadības un grāmatvedības kontroles procesiem un to ieviešanu, pamatojoties uz normatīvo dokumentu prasībām.
 
Semināra laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm gada pārskata sastādīšanā, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem


ĪSS SATURA IZKLĀSTS

10.00 - 11.45

 1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti. Kādām sabiedrībām un kādos apstākļos ir tiesības vai pienākums piemērot Starptautiskos finanšu pārskatu sagatavošanas standartus.
 2. Sabiedrību un koncernu iedalījums kategorijās un uz katru kategoriju attiecināmās likuma prasības – finanšu pārskata pielikuma sagatavošanai, ziņojamās informācijas atvieglojumu piemērošanai.
 3. Iepriekšējo periodu būtisko kļūdu labošana, posteņu pārklasifikācija un likuma jauno prasību atspoguļošana finanšu pārskatā situācijā, kad nav paredzēti pārejas noteikumi.
Kafijas/Atpūtas pauze

12.00 - 13.45
 1. Bilances aktīvs un uz to attiecināmās jaunās prasības – nemateriālie ieguldījumi, attīstības un pētniecības izmaksas, pamatlīdzekļi (to uzskaite, amortizācija un vērtības izmaiņu atspoguļošana), ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un iespējas tos novērtēt patiesajā vērtībā, krājumi, debitori, nākamo periodu izmaksas, naudas un naudas ekvivalentu posteņi u.c.
 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) posteņu klasifikācijas īpatnības – informācijas detalizācija, nekustamā īpašuma nodokļa atspoguļošanas prasību izmaiņas.
 3. Finanšu pārskata pielikuma saturs dažādu kategoriju sabiedrībām.
 4. Mikrosabiedrībām piemērojamie finanšu pārskata un vadības ziņojuma sagatavošanas atvieglojumi.
 5. Vadības ziņojumā iekļaujamā informācija.
 6. Gada pārskata noformēšana, parakstīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana.
Kafijas/Atpūtas pauze

14.00 - 16.00
 1. Gada pārskata noformēšanas, parakstīšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas prasības.
 2. Finanšu pārskata revīzija, pārbaude un tajā ietilpstošās UIN deklarācijas pārbaudes procedūras.
 3. Gada pārskata elektroniskā noraksta forma EDS sistēmā un tās sagatavošana.
Aktuālie jautājumi un atbildes.

Cena: Ar atlaidi 50% (ierobežots skaits, vēl pieejama!) – tikai EUR 69 (semināra standarta cena EUR 140,-)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Izglītības" centra apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu.Seminārs
"Kā sagatavoties auditam uzņēmumā"

Audits ir uzņēmuma pārbaude, kuru veic pilnvarota persona – revidents, kurš apkopo un novērtē informāciju par uzņēmumu, pārbauda aprēķinu precizitāti un beigās sniedz arī audita atzinumu.


Audits – rīks laicīgai problēmu konstatēšanai
No audita uzņēmējiem nevajadzētu baidīties, jo audita mērķis ir uzturēt kārtību uzņēmumā un savlaicīgi pamanīt problēmas, ja tādas ir, lai vēlāk tās varētu novērst, nepieļaujot uzņēmuma lejupslīdi vai bankrotu. Tieši tāpēc daudzi uzņēmumi izvēlas veikt finanšu auditu arī tad, ja tas nav obligāti nepieciešams.

Iekšējo finanšu auditu var veikt reizi gadā, pusgadā vai ceturksnī – tas ir atkarīgs tikai no uzņēmuma vadītāja vai akcionāru vēlmēm. Lielāki uzņēmumi iekšējo auditu var veikt vairākas reizes gadā, bet mazajiem uzņēmumiem pietiks, ja tas tiks veikts vienreiz gadā.

Finanšu auditu var veikt gan firmas grāmatvedis vai kāds no uzņēmuma darbiniekiem, gan profesionāls revidents, kas piesaistīts no firmas, kura sniedz audita pakalpojumus. Audita veicējam jāinformē uzņēmuma vadība par problēmām saimnieciskajā darbībā un jāiesaka, kā esošās problēmas novērst.

Obligātais zvērināta revidenta atzinums
Latvijas Republikas Gada pārskatu likuma 62. pants paredz, ka obligātais audits, kuru pārbauda zvērināts revidents, jāveic, ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārskata gada beigās pārsniedz divus no šiem kritērijiem:

·         Bilances kopsumma – 344 000 EUR;

·         Neto apgrozījums – 712 000 EUR;

·         Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 25.

Cik bieži ieteicams veikt finanšu auditu?
Ja uzņēmums nepārsniedz divus vai vairāk no iepriekš minētajiem punktiem, tad, pamatojoties uz LR Gada pārskatu likuma 62. pantu, obligātais audits nav jāveic. Tomēr katram uzņēmējam, domājot par uzņēmuma labklājību, vajadzētu veikt auditu vismaz vienreiz gadā, lai uzzinātu par kļūdām, kuras jālabo. Ilglaicīgi neveicot auditu, garām var palaist nopietnas problēmas, kuras var uzņēmumu finansiāli iznīcināt.


Biznesa apmācību centrs "Biznesa Izglītība" piedāvā uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem aktuālo semināru programmu: „Kā sagatavoties auditam uzņēmumā?’’ sadarbībā ar pieredzes bagāto lektori Mairu Sokolovu, kura darbojusies daudzos Eiropas projektos un vairāk kā 12 gadus grāmatvedības jomā.


Semināra organizators: Biznesa Izglītība
Norises laiks: 13. aprīlis (ceturtdiena) no plkst. 10:00 - 16:00
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga, LV-1011
, 1.stāvā (cokolstāvs) mācību centra RODAS telpāsLektore: Bc. Maira Sokolova, finanšu speciāliste, dažādu Eiropas projektu grāmatvede, vairāk kā 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomāMairai Sokolovai ir liela pieredze semināru un konsultāciju sniegšanā, kā arī uzņēmēju apmācībās grāmatvedības jomā. Vairāku Eiropas projektu grāmatvede, strādājusi arī lielos ražošanas uzņēmumos par galveno grāmatvedi. Savas darbības laikā piedalījusies audita, un vairāk kā desmit VID pārbaudēs. Jau 12 gadus darbojas grāmatvedības un lekciju jomā, kas ļauj iedziļināties šajās tēmās un redzēt situāciju organizācijās kopumā.


DARBA METODIKA

Seminārā tiek sniegti ieteikumi uzņēmumu vadītājiem, finanšu speciālistiem un grāmatvežiem kā sagatavoties audita procesam.
 
Tiek sniegti ieteikumi par vadības un grāmatvedības kontroles procesiem un to ieviešanu, pamatojoties uz normatīvo dokumentu prasībām.
 
Tiek apskatīti, izvērtēti dažādu pārbaužu veidi, sniegti ieteikumi par auditējamo institūciju tiesībām, pienākumiem, tiek risinātas dažādas situācija, pamatojoties uz praktiskiem piemēriem.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS

 • Kontroles uzņēmumā:
  • Iekšējā kontrole;
  • Vadības kontrole;
  • Grāmatvedības kontrole;
 • Nenodokļu kontroles;
 • Lietvedība iekšējās kontroles veids:
  • Darba inspekcija;
  • KNAB, Valsts kontrole;
 • Nodokļu kontroles (tiesības, pienākumi)
 • Atbildība, sodi
 • Nodokļu audita process
 • Praktiski piemēri, konsultācijas un atbildes uz jautājumiem.

Cena: Ar atlaidi 50% (ierobežots skaits, vēl pieejama!) – tikai EUR 120 (semināra standarta cena EUR 240,-)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Izglītības" centra apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu. 


Atsauksmes no apmeklētājiem par semināru "Seminārs par aktuālākajiem nodokļu likumdošanas jaunumiem":

Uldis, autoservisa vadītājs: "Lielisks seminārs, to vadīja ļoti zinoša savas nozares speciāliste. Iegūtās zināšanas ļoti noderēs uzņemējdarbībā."

Lāsma, konsultāciju uzņēmuma vadītāja: "Ļoti labs seminārs, ļoti labi tika izskaidrots par gaidāmajām izmaiņām. Ieguvu jaunas idejas, kuras varēs izmantot darbā.

Jekaterina, grāmatvedības uzņēmuma vadītāja: "Ļoti labi sagatavoti materiāli, ļoti noderīga informācija. Ieteiktu šo semināru apmeklēt grāmatvežiem, pašnodarbinātajiem, un uzņēmumu vadītājiem.

Liene, TV raidījumu kompānijas direktore: "Laba tēma, zinošs speciālists. Seminārs ļoti noderīgs un ieteicams apmeklēt jebkuram interesantam par šo tēmu."


Pieteikties

Augu Aizsardzības Līdzekļu apmācību programmas

Līdz šim augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība bija Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) kompetencē. Sākot ar 2013.gada 1.jūniju, stājoties spēkā Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” ("LV", 58 (4864), 22.03.2013.), apmācību veikšanas funkciju nodrošinās privātais sektors.

"Biznesa Vadības Centrs" saskaņā ar noteikumiem saņemuši VAAD atļauju apmācību veikšanai šādās programmās:

- 2. klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācībai;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācībai;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācībai.

Par apmācībām

Visas apmācību programmas norisinās Biznesa Vadības Centra telpās, apmācības vada profesionāli un augsti kvalificēti lektori. Apmācību rezultātā iegūsiet visas nepieciešamās teorētiskas zināšanas. Par apmācību kursa cenu lūgums interesēties pa tālruni vai e-pastu.

Pēc apmācību kursa pabeigšanas persona VAAD iesniedz  iesniegumu, kā arī fotogrāfiju (3x4 cm) un izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu (20 testa jautājumi), kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz 80 procentos uzdoto jautājumu.

Izdevumus par eksāmenu un apliecības saņemšanu persona sedz saskaņā ar VAAD maksas pakalpojumu cenrādi. (Sākot no Nr.p.k. 99.1.)

Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšana darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem - 22., 23. un 26. februāris

Mācību ilgums: 30 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Kursa programma:

 • Augu aizsardzības jēdziens;
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
 • Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi;
 • Karantīnas un nekarantīnas organismi;
 • Kultūraugu slimības;
 • Kultūraugu kaitēkļi;
 • Nezāles, to klasifikācija;
 • Integrētā augu aizsardzība; - profilakse; - augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums;
 • Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi;
 • Darba aizsardzības prasības;
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas un to ekspluatācija;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos;

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.


Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai -  26. februāris

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Pieteikties apmācībām

Norises laiks: 22., 23. un 26. februāris no plkst. 09:30 - 17:30
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga, 1.stāvā (cokolstāvs) mācību centra RODAS telpās
Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu zemāk.

Pieteikties


Aktuālās izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa likumā no 2017. gada. Iespējas un risinājumi!

Nākamgad par katru nodarbināto darba devējam obligātajās sociālajās iemaksās būs jāsamaksā ne mazāk kā 97,16 eiro mēnesī. Šī prasība attieksies uz vispārējā nodokļu režīmā un mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošiem, neatkarīgi no viņu darbā pavadītā laika un nopelnītā.

Pērn pieņemtie grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra darba devējam par katru darba ņēmēju būs jāsamaksā minimālā sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa, ko rēķinās no minimālās algas. Nākamgad šis minimālais nodoklis būs jāsamaksā 75%, bet 2018. gadā - 100%. Nākamgad minimālā alga būs 380 eiro, tāpēc attiecīgi minimālā sociālā iemaksa nākamgad būs 97,16 eiro. Atsevišķos gadījumos sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas varēs veikt samazinātā apmērā.

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Izglītība" saņemot vairākus jautājumus no mikrouzņēmumu vadītājiem par MUN likuma grozījumiem ir nākuši pretī Latvijas uzņēmējiem. Sadarbībā ar vadošo grāmatvedības un pieredzes bagāto lektori Aiju Vaivodi piedāvā aktuālo semināru programmu!

Semināra organizators: Biznesa Izglītība
Norises laiks: 9. decembris (piektdiena) no plkst. 10:00 - 15:00
Norises vieta: Stabu iela 49, Rīga
Lektore: Mg. Oec., Aija Vaivode, grāmatvedības un biznesa semināru pasniedzēja

Aijai Vaivodei ir ilgu gadu pieredze semināru, kursu vadīšanā nodokļu likumdošanas un grāmatvedības jautājumos. Kā arī ekonomikas, uzņēmējdarbības un darba likumdošanas programmās. 16 gadu pieredze VID, vecākās nodokļu inspektores un konsultāciju daļas priekšnieces amatos, ļauj iedziļināties šajās tēmās un redzēt situāciju organizācijās kopumā.

Darba metodika:

Šajā seminārā klausītājiem būs iespēja iepazīties ar aktualitātēm MUN maksātājiem, izmaiņām likumdošanā, komercdarbības formām un daudz ko citu, lai iegūtu plašākas zināšanas par MUN izmaiņām. Semināra beigās individuālās konsultācijas un atbildes uz jautājumiem

Semināra programma:
 • Aktualitātes MUN maksātājiem;
 • Uzņēmēji, kurus visvairāk ietekmēs jaunās izmaiņas likumdošanā;
 • Praktiski, salīdzinoši piemēri uzņēmējdarbības formas un nodokļa samaksas gadījumos;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas - kritērijs MUN maksātāja statusa izvērtēšanai;
 • Aspekti, kas jāņem vērā MUN maksātājiem ar nākamo gadu;
 • Praktiski piemēri, individuālās konsultācijas un atbildes uz jautājumiem.

Semināra programma papildināta ar aktualitātēm nodokļu likumdošanā:    

 • izmaiņas minimālo sociālo iemaksu piemērošanā;     
 • jaunās prasības Gada pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā EDS;     
 • aktualitātes un izmaiņas Elektronisko kases aparātu, iekārtu un ierīču pielietošanā.


Cena: Ar atlaidi 50% (ierobežots skaits, vēl pieejama!) – tikai EUR 89 (semināra standarta cena EUR 178,-)

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Izglītības" centra apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauze.

Pieteikties semināram Jums ir iespējams pa tālruni 24957818, e-pastu: apmacibucentrs@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu zemāk.

Pieteikties

Pamatapmācības programma augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem

Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, lai veiktu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora darbu, nepieciešams apgūt specifiskas zināšanas!
Augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk tekstā AAL) lietošanas operators drīkst  strādāt ar visu reģistrācijas klašu AAL, tādēļ 13.12.2011. MK noteikumi Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” nosaka, ka par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecība

Kursa programma:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;
 • Grozījumi normatīvajos aktos;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas);
 • VAAD pārbaudījums.

Jūsu ieguvumi:

 • Mazināt risku darīt kaitējumu apkārtējai videi, apstrādei neparedzētiem augiem, kā ar savai un citu cilvēku veselībai;
 • Pārzināt augu aizsardzības līdzekļus;
 • Zināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas riskus;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Sagatavot darbam un strādāt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, atbilstoši drošības prasībām;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

 Pieteikties

Pamatapmācības programma augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem

Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, lai veiktu augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja darbu, nepieciešams apgūt specifiskas zināšanas!


Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība

Kursa programma:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu;
 • Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs. Augu aizsardzības līdzekļu marķējums;
 • Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;
 • Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 • Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas);
 • VAAD pārbaudījums.

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt augu aizsardzības līdzekļus un to marķējumu;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Zināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējumus un  riskus;
 • Prast atpazīt nelegālus vai viltotus augu aizsardzības līdzekļus;
 • Prast rīkoties ārkārtas  gadījumos;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Pieteikties

Ievads uzņēmējdarbības uzsākšanā  

Ikviens no mums kādreiz ir sapņojis par savu biznesu, taču nereti par traucējošo faktoru ieceres īstenošanai kļūst nepietiekamas zināšanas un savu lomu spēlē arī pieredzes trūkums. Nav īsti skaidrs ar ko sākt, kā pareizi ieguldīt finanses un kā panākt, ka mazas idejas top lielas. Lai neļautu šiem apstākļiem stāties ceļā sava personīgā uzņēmuma nākotnei, jaunajiem biznesa censoņiem pirmo soli palīdzēs spert seminārs "Biznesa uzsākšana" - par visu aktuālo uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

DARBA METODIKA

Šajā seminārā klausītājiem būs iespēja iepazīties ar ievadu uzņēmējdarbības uzsākšanā, komercdarbības formām, finansēšanas iespējām un daudz, ko citu, lai iegūtu zināšanas par uzņēmējdarbības pamatiem. 

ĪSS SATURA IZKLĀSTS

1. Veiksmīgas komercdarbības priekšnosacījumi

2. Komercdarbības formas

3. Uzņēmuma finanses un finansēšanas avoti

4. Uzņemuma saimnieciskās darbības galvenie rādītāji. Grāmatvedība

5. Uzņēmējdarbības riski

6. Biznesa plāns

7. Jautājumi un atbildes

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Izglītības" centra apliecība.

Piesakies ŠEIT


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .