Personai, kura ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību, ir atļauts lietot otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (turpmāk - AAL).

AAL lietošanas operatora apliecību darbībām ar otrās reģistrācijas klases AAL VAAD izsniedz šādos gadījumos:

1. Ja personai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, tai nav obligāti jāapgūst pamatapmācību programma, bet ir sekmīgi jānokārto zināšanu pārbaudījuma tests (turpmāk - pārbaudījums). Šajā gadījumā persona iesniedz iesniegumu jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā struktūrvienībā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38. Iesniegumam pievieno fotogrāfiju (3x4 cm) un izglītības dokumenta kopiju. VAAD informē personu par pārbaudījuma vietu un laiku.

2. Ja personai nav augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, tai ir  jāapgūst pamatapmācību programma, kuru organizē kāds no apmācību veicējiem, kurš saņēmis VAAD atļauju veikt apmācības (www.vaad.gov.lv > Pakalpojumi > Augu aizsardzības jomas apmācības). Izdevumus, kas saistīti ar apmācībām, sedz apmācāmā persona. Apmācību veicējs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.

Pēc apmācību kursa pabeigšanas persona VAAD iesniedz  iesniegumu, kuram pievieno fotogrāfiju (3x4 cm) un izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, apmācītās personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Ja persona ir apguvusi pamatapmācību programmu, tad VAAD sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu. Pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā.

Pārbaudījums notiek rakstveidā. Pārbaudījumu novērtē un apliecību izsniedz VAAD direktora apstiprināta komisija. VAAD izsniedz apliecību, ja pārbaudījums ir nokārtots sekmīgi. Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījuma rezultātu, kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz 80 procentos uzdoto jautājumu.

Izdevumus par pārbaudījuma veikšanu un apliecības saņemšanu persona sedz saskaņā ar VAAD maksas pakalpojumu cenrādi.

AAL lietošanas operatora apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi.

Lai varētu pagarināt AAL lietošanas operatora apliecības termiņu, personai jaapgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos.

Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, persona iesniedz VAAD iesniegumu, apliecību, apmācību veicēja izziņu par apmācību kursa apguvi un fotogrāfiju. VAAD pagarina apliecības derīguma termiņu, pamatojoties uz iesniegumā un izziņā norādīto informāciju. Izziņa nav nepieciešama, ja VAAD apliecības derīguma termiņu pagarina pie tā apmācību veicēja, pie kura ir apgūta apmācību programma.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .